Články HP

Je možné jednostranně zvýšit ceny služeb poskytovaných spolu s nájmem?

Často kladená otázka ze strany klientů (pronajímatelů i nájemců), obzvlášť v poslední době, kdy ceny energií, vytápění a vody rostlou strmě vzhůru.

Pokud máte v nájemní smlouvě sjednané nejen nájemné, ale i výši záloh na služby, které pronajímatel poskytuje v souvislosti s nájmem (jedná se nejčastěji o dodávky tepla a vody, odvádění odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínu, popřípadě provoz výtahu apod.)

Může Vám tedy pronajímatel navýšit tyto zálohy?

ANO, pronajímatel bytu má právo v průběhu roku jednostranně změnit výši měsíční zálohy na služby, která odpovídá změně ceny služby, nebo z jiných oprávněných důvodů, především došlo-li ke změně rozsahu nebo kvality služby.

Změnu výše záloh může pronajímatel požadovat nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení. Změnu záloh musí pronajímatel řádně zdůvodnit, jinak ke změně výše záloh nedojde.

Uvedené pravidlo platí obdobně i ve vztahu mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníky jednolitých jednotek v domě s byty.

Výjimka však nastává tehdy, pokud jste si s pronajímatelem dojednali, že za služby spolu s nájmem platíte paušální částku, kterou pronajímatel vyúčtovává, pronajímatel Vám platby jednostranně zvýšit nemůže. Na změně takové platby byste se museli s pronajímatelem domluvit a uzavřít dodatek ke smlouvě.

Průkaz energetické náročnosti budovy

  • při převodu či pronájmu budovy a při převodu bytové jednotky je nutnost nechat si zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
  • je povinnost předložit PENB možnému kupujícímu či nájemníkovi při prohlídce, předat PENB kupujícímu či nájemníkovi při podpisu smlouvy a zveřejnit údaje z průkazu v informačních a reklamních materiálech
  • naše realitní kancelář Vám pomůže při zajištění PENB

Potřebujete vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy? Neváhejte nás kontaktovat.

Ocenění nemovitosti

Zpracujeme pro Vás ocenění nemovitosti pro případ darování, dědictví, rozvodu nebo jen reálné určení tržní ceny pro následný prodej. Používáme k tomu nástroje, které mají k dispozici data aktuální i historická, v lokalitě, kterou si dle potřeby určíte.
Potřebujete vypracovat ocenění nemovitosti? Neváhejte nás kontaktovat.