Je možné jednostranně zvýšit ceny služeb poskytovaných spolu s nájmem?

Je možné jednostranně zvýšit ceny služeb poskytovaných spolu s nájmem?

Často kladená otázka ze strany klientů (pronajímatelů i nájemců), obzvlášť v poslední době, kdy ceny energií, vytápění a vody rostlou strmě vzhůru.

Pokud máte v nájemní smlouvě sjednané nejen nájemné, ale i výši záloh na služby, které pronajímatel poskytuje v souvislosti s nájmem (jedná se nejčastěji o dodávky tepla a vody, odvádění odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínu, popřípadě provoz výtahu apod.)

Může Vám tedy pronajímatel navýšit tyto zálohy?

ANO, pronajímatel bytu má právo v průběhu roku jednostranně změnit výši měsíční zálohy na služby, která odpovídá změně ceny služby, nebo z jiných oprávněných důvodů, především došlo-li ke změně rozsahu nebo kvality služby.

Změnu výše záloh může pronajímatel požadovat nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení. Změnu záloh musí pronajímatel řádně zdůvodnit, jinak ke změně výše záloh nedojde.

Uvedené pravidlo platí obdobně i ve vztahu mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníky jednolitých jednotek v domě s byty.

Výjimka však nastává tehdy, pokud jste si s pronajímatelem dojednali, že za služby spolu s nájmem platíte paušální částku, kterou pronajímatel vyúčtovává, pronajímatel Vám platby jednostranně zvýšit nemůže. Na změně takové platby byste se museli s pronajímatelem domluvit a uzavřít dodatek ke smlouvě.

Zpět na Články HP